Privacy Verklaring

Privacyverklaring Dingemanse Financieel Advies

We respecteren uw privacy en zijn er verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen onder meer transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen van de verwerking, met wie de gegevens worden gedeeld en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacy statement informeren we u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen dan bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen.

Welke gegevens verwerken wij?

We verwerken (mogelijk) de volgende informatie van u:

 • contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep of werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • bijzondere persoonsgegevens, zoals in sommige gevallen bijvoorbeeld gezondheid;
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
 • gegevens over notariële documenten zoals testamenten of contracten.

 

Indien wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dit uiterst zorgvuldig en doorgaans alleen met uw toestemming.

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens met het doel om onder andere de hierna genoemde bedrijfsactiviteiten te kunnen realiseren:

 • het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 • het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten:
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

Welke zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens?

Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust zoals bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product, dat via onze bemiddeling tot stand is gekomen of het voldoen aan de wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens.
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden (deze toestemming kunt u altijd weer intrekken);
 • de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. We maken hierbij de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen ondermeer de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u en het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie.

Wat is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Indien onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen, die voor ons gelden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van de uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt vragen hebben over bijvoorbeeld:

 • of, welke en op welke wijze wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere persoon of organisatie op uw verzoek;
 • de inhoud van dit privacy statement.

Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Indien dit het geval is zullen wij dit gemotiveerd aan u laten weten.

Zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

We hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Wanneer verstrekken wij uw gegevens aan derden?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit zomaar aan anderen. Dit mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u, verstrekken wij uw gegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie een financieel product van u is onderbracht, dat wij voor u beheren of waarbij wij u begeleiden tijdens de looptijd van dit product;
 • personen en instanties, die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT- dienstverlener;
 • schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis;
 • notarissen, advocaten en accountants (in voorkomende gevallen).
 • Externe partijen, die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Deze leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

Wijziging van het Privacy Statement

Het kan voorkomen dat dit privacy statement in de toekomst wordt aangepast. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht

Wilt u contact met ons opnemen als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant?

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierover vindt u meer informatie op de website van deze organisatie (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).