Estate planning

Het opgebouwde vermogen zo voordelig mogelijk overdragen aan erfgenamen.

Meer lezenContact

Schenkbelasting, het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het fiscaal recht spelen allemaal een rol

Nalatenschapsplanning zorgt voor rust

‘Estate’ is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip dat wordt gebruikt voor de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie) vermogens. Het doel van Estate planning is het opgebouwde vermogen fiscaal gezien zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen.

Estate planning is een onderdeel van Financiële Planning. Bij Estate planning gaat het vooral om maatregelen die kunnen worden getroffen om de toekomstige nalatenschap op papier zo klein mogelijk te maken en daarmee de totaal verschuldigde erfbelasting te beperken. Daar komt aardig wat bij kijken. Bij de planning spelen de schenkbelasting, het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het fiscaal recht allemaal een rol.

Het gaat bijvoorbeeld om vragen als:

* Is het verstandig om de huwelijksvoorwaarden te wijzigen?

* Wat voor testament is het meest geschikt?

* Kunnen wij tijdens het leven al vermogen overdragen? Of is dat juist niet handig?

Van groot belang is te kijken naar de te nemen acties. En ervoor te zorgen dat deze goed op elkaar aansluiten. Een nadeel van bijvoorbeeld vermogensoverheveling bij leven is dat er in veel gevallen direct belasting moet worden betaald. Weegt dat op tegen het wachten totdat de erflater (degene die overlijdt) ook daadwerkelijk overleden is?

Besparing van erfbelasting hoeft niet het enige aspect waarmee we bij Estate Planning rekening  houden. Het gaat er ook om wat je zelf graag wil, wat jouw wensen en doelstellingen zijn. Om tot een zo verantwoord mogelijke keuze te komen is het noodzakelijk een duidelijke afweging te maken tussen de voor- en nadelen.

Als gecertificeerd Estate Planner kan ik je helpen de voor- en de nadelen uit te rekenen. De keuze voor welke maatregelen genomen moeten worden, blijft natuurlijk altijd aan jouzelf!

Zo min mogelijk erfbelasting betalen

Nalatenschapsplanning is bedoeld om alles goed te regelen, zodat de nabestaanden zonder zorgen achterblijven. Daarnaast is een van de belangrijke doelen van Estate Planning – of nalatenschapsplanning – ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk erfbelasting betaald hoeft te worden over de erfenis.

Bij het ontvangen van een erfenis gaat er een grote bijdrage naar de Belastingdienst; de zogenaamde erfbelasting. Wanneer je ervoor zorgt dat de erfenis gestructureerd wordt overgedragen levert dit belastingtechnisch een voordeel op. Ik kan je helpen de nalatenschap zo te structureren dat er zo min mogelijk erf- en schenkbelasting betaald moet worden. .

Een schenkingsplan opstellen

Je kent waarschijnlijk het gezegde ‘Eens gegeven blijft gegeven’. Dat hoeft echter niet het geval te zijn.

Je kunt zeggenschap houden over de schenking. Bijvoorbeeld door de schenking op papier te laten plaatsvinden. Of door de schenking geheel of gedeeltelijk onder bewind te stellen. Je kunt ook werken met een herroepelijke schenking, die je terug wilt hebben als jouw voorwaarden geschonden worden. Wat dit fiscaal betekent, kan ik voor je uitleggen en uitrekenen.

 

Welk testament past bij mijn situatie?  

Een testament is een akte, opgesteld door een notaris, waarin iemand zijn uiterste wil vastlegt: wat hij wil dat er na zijn dood gebeurt met bijvoorbeeld met zijn vermogen, uitvaart of voogdij.

Langstlevende testament

Een langstlevende testament (wettelijke verdeling), is een testament waarbij de echtgenoot en echtgenote elkaar tot erfgenaam benoemen. Indien een van hen komt te overlijden, gaan alle bezittingen naar de partner. Als je  kinderen hebt, krijgen deze hun de erfenis pas nadat ook de langstlevende ouder is overleden. Een voordeel van het langstlevende testament is dat de erfbelasting door de langstlevende wordt betaald en niet door de kinderen. Zijn jullie niet getrouwd? Dan is het verstandig om een samenlevingscontract op te stellen. Hierdoor besparen jullie erfbelasting.

Vruchtgebruik testament

Bij een vruchtgebruiktestament worden de kinderen van de overledene de volledige erfgenamen. De langstlevende partner wordt geen eigenaar van de bezittingen, maar mag deze wel in vruchtgebruik nemen. Vruchtgebruik is het recht om gebruik te maken van goederen die niet van jou zijn. De langstlevende partner krijgt dus wel het recht om gebruik te maken van de eigendommen van de overledene maar wordt daar niet de eigenaar van.

Tweetrapstestament

Bij een tweetrapstestament erft de langstlevende partner alle spullen en geld. Pas wanneer ook de langstlevende partner komt te overlijden, krijgen de kinderen recht op de erfenis. Omdat zij bij het overlijden van de eerste ouder geen erfenis hebben gekregen, hoeven zij hierover ook geen erfbelasting te betalen .

Levenstestament

Voor het geval jou iets overkomt waardoor je zelf niet meer in staat bent te handelen en beslissingen te nemen, is het verstandig om een levenstestament te laten opstellen. In een levenstestament wordt vastgesteld wie er waarover beslissingen voor je mag nemen als je dit zelf niet meer kunt.  

Wil je advies over jouw testament? Of wil je hulp bij het opstellen ervan? Neem gerust contact op voor meer informatie. Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos. 

Afwikkeling van de nalatenschap

 

Of het nu onverwacht is of niet helemaal, op het moment dat jouw echtgenoot, echtgenote, ouder of andere naaste is overleden, komt er naast alle emoties ook een heleboel regelwerk op je af. Voor de korte én voor de langere termijn. Naast het regelen van de uitvaart en alle ‘dagelijkse dingen’, moet ook de nalatenschap afgewikkeld worden.

Als de overledene een testament heeft gemaakt, staat daarin vaak vermeld wie de ‘executeur’ is. De executeur kan benoemd zijn om alleen de uitvaart te organiseren, de hele nalatenschap af te wikkelen of enkele taken op zich te nemen. Ik kan de executeur ondersteunen met alle werkzaamheden die bij een overlijden komen kijken. 

Ook kan ik benoemd worden tot executeur in een testament. De redenen daarvoor lopen uiteen en variëren van ‘de kinderen willen ontzien’, via ‘ruzie tussen de erfgenamen willen voorkomen’ tot ‘de deskundige kan het zakelijk en zonder emotie afwikkelen’ of ‘ik heb verder niemand, en het moet wel goed gebeuren’.

Wil je weten wat ik voor jou of voor jullie kan betekenen? Neem gerust contact op. En eerste afspraak is altijd kosteloos en vrijblijvend.  

Estate Planning en een eigen bedrijf: wat moet je regelen?

 

Als je een bedrijf (B.V., eenmanszaak, maatschap, VOF, etc.) hebt, moet je stilstaan bij de gevolgen van uw overlijden. Wie gaat de onderneming runnen als je onverwacht komt te overlijden? Wat zijn de fiscale gevolgen? 

Wie een materiële onderneming zou erven of geschonken krijgt, kan gebruik maken van de zogenaamde bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Er geldt een vrijstelling van 100% voor de eerste € 1.000.000 die wordt verkregen. Voor het restant geldt een gedeeltelijke vrijstelling en eventueel kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen. Wil je meer weten over de Bedrijfs Opvolgings Regeling (BOR)? Of over andere zaken rondom erfopvolging en overlijden? Neem dan gerust contact op. Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos. 

De woning en Estate Planning  

Veel vermogen van mensen is ondergebracht in de eigen woning. Vaak is dit het grootste vermogensdeel. De vererving van de eigen woning krijgt eigenlijk te weinig aandacht en veel mensen staan hier niet echt bij stil. Hoe neem je de eigen woning op in je testament? Moet er rekening worden gehouden met het vermogen in de eigen woning en de bijdrage voor de verzorging op latere leeftijd? 

Degene die de eigen woning verkrijgt zal deze krijgen voor de waarde in het economische verkeer. Voor eigen woningen geldt een bijzondere regel: je mag hiervoor de WOZ-waarde van de woning (een jaar voor het overlijden) nemen. Deze regel geldt niet alleen voor de eigen woning (hoofdverblijf) maar ook voor een eventuele vakantiewoning.

Ook als je een woning krijgt op grond van vruchtgebruik, dan wordt er voor het berekenen van de waarde gebruik gemaakt van de WOZ-waarde. Als je onverwacht geconfronteerd wordt met een overlijden, kan het lonend zijn om nog bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. 

Wil je weten wat je met de woning kunt doen? Neem gerust contact op. Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos. 

Zet de eerste stap

Neem de touwtjes zelf tijdig in handen

De overheid trekt zich langzaam, en niet altijd zichtbaar, terug uit ons privéleven. Wij zijn meer en meer afhankelijk van ons eigen (nabestaanden)voorzieningen.

Je moet zelf actie ondernemen om de voorzieningen goed te regelen. De voorzieningen voor nabestaanden zijn hier een onderdeel van. Vertrouw minder op de overheid en neem zelf de touwtjes in handen! Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat ik voor jou of jullie kan doen. Tegen een vooraf vastgestelde prijs, zodat je geen verrassingen achteraf hebt. 

TARIEVEN

Estate Planning: 125 euro per uur. Dit is inclusief btw. Van te voren krijg je een zo exact mogelijke prijsberekening. Die staat vervolgens vast, zodat je geen verrassingen achteraf hebt. 

 

Als wij gaan samenwerken…

… ga je voor kwaliteit

Ik ben gecertificeerd bij de FFP, de RFEA, het Kiwa en de Kring Financieel Planners. Dit houdt in dat ik voldoe aan de hoogste standaarden die gelden voor financieel advies. Daarnaast school ik mij jaarlijks bij en ben ik op de hoogte van de meest actuele wetgeving.

… krijg je alles-in-één-advies

Financieel advies op alle gebieden. Ik kijk bijvoorbeeld niet alleen naar de nalatenschap, maar geef ook advies over andere financiële vraagstukken als die ter sprake komen.

… vinden gesprekken plaats waar en wanneer jou dat uitkomt

De afspraken vinden plaats bij jou of bij jullie thuis, online of op een locatie door heel Nederland op een door jullie gekozen moment. Ook in de avond en in het weekeinde, flexibel zoals dat hoort.

… betaal je niet de hoofdprijs, maar een concurrerend tarief

Een concurrerend tarief, all-in. Voordat ik aan de slag ga, weet je precies wat het gaat kosten. Hierdoor heb je geen verrassingen achteraf. Neem daarom nu contact op voor een offerte op maat.