Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dingemanse Financieel Advies

 1. Gebruiker en wederpartij

1.1  Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Dingemanse Financieel Advies gevestigd te Soest, Bosstraat 80a, 3766 AH, hierna te noemen:

“Dingemanse Financieel Advies”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Dingemanse Financieel Advies en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Dingemanse Financieel Advies werkzaam zijn.

1.2  De wederpartij van Dingemanse Financieel Advies is degene aan wie Dingemanse Financieel Advies enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als natuurlijk persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “Opdrachtgever”.

1.3  Alle opdrachten komen uitsluitend tot stand met Dingemanse Financieel Advies en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

1.4  Dingemanse Financieel Advies treedt op als adviseur en/of bemiddelaar. De financiële instelling is de aanbieder van financiële producten, en de partij bij we het financieel product wordt afgesloten.

 1. Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Dingemanse Financieel Advies gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Dingemanse Financieel Advies gesloten overeenkomsten waarbij Dingemanse Financieel Advies zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.

2.2  Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Dingemanse Financieel Advies slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Dingemanse Financieel Advies en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.3  Aan Dingemanse Financieel Advies verstrekte opdrachten leiden tot inspanningsverplichtingen van Dingemanse Financieel Advies, niet tot resultaatverplichtingen, tenzij uit de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4  Door Dingemanse Financieel Advies opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren vormen altijd slechts een indicatie van de tijd die benodigd is voor de werkzaamheden. Het betreft geen fatale termijn. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Offertes, aanbiedingen en advies

3.1  De door Dingemanse Financieel Advies gepresenteerde maar door financiële instellingen gedane offertes en aanbiedingen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende aanbieder.

3.2  Aan door Dingemanse Financieel Advies ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de doorverwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Dingemanse Financieel Advies een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

3.3  Door Dingemanse Financieel Advies aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

 1. Communicatie

4.1  Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Dingemanse Financieel Advies heeft bekend gemaakt, mag Dingemanse Financieel Advies erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens emailadres.

4.2  In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Dingemanse Financieel Advies heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Dingemanse Financieel Advies heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging heeft ontvangen.

 1. Inschakeling derden

5.1  Het is Dingemanse Financieel Advies toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van deskundige derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: kosten accountant/fiscalist, taxatiekosten, makelaarskosten, kosten van een bouwkundige keuring, kosten in verband met de Nationale Hypotheek Garantie en notariskosten. Inschakeling van derden geschiedt na overleg en goedkeuring door de Opdrachtgever.

5.2  Voor zover Dingemanse Financieel Advies bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten enz., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk vooraf overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Dingemanse Financieel Advies is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

 1. Honorarium en betaling

6.1  Het voor haar dienstverlening aan Dingemanse Financieel Advies toekomende honorarium bij complexe en impactvolle producten/adviezen wordt via een uurtarief of vast honorarium overeengekomen en wordt schriftelijk met u vastgelegd. Eventuele door Dingemanse Financieel Advies van de financiële instelling verkregen provisie wordt met u verrekend.

6.2  Bij een abonnement wordt de vergoeding schriftelijk met u vastgelegd. Via een automatisch incasso wordt de met u overeengekomen vergoeding periodiek geïncasseerd. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

6.3  Wijzigingen in van overheidsweg opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend.

6.4  Facturen van Dingemanse Financieel Advies dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Uw Financiële Planning voorgeschreven wijze.

6.5  Opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig , voldoen van aan hem of namens de financiële instelling in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico alsmede kunnen leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypothecaire lening betrekking heeft. Dingemanse Financieel Advies is niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade zijdens Opdrachtgever of derden.

6.6  Indien Opdrachtgever de door Dingemanse Financieel Advies aan hem verzonden facturen niet tijdig voldoet, raakt hij over het onbetaald gebleven bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever ook na ingebrekestelling het openstaande bedrag niet voldoet, raakt hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de openstaande factuur.

 1. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1  Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Dingemanse Financieel Advies die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat Dingemanse Financieel Advies haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2  Dingemanse Financieel Advies kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

7.3  Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Dingemanse Financieel Advies zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Dingemanse Financieel Advies bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

7.4  Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Dingemanse Financieel Advies verschafte informatie. Als Dingemanse Financieel Advies meer tijd of extra kosten moet besteden aan de uitvoering van de opdracht doordat informatie niet tijdig of volledig is aangeleverd, dan belast Dingemanse Financieel Advies de hieraan verbonden extra kosten door aan Opdrachtgever.

7.5  De financiële instelling kan op grond van de hypotheek- of verzekeringsvoorwaarden gerechtigd zijn om de hypotheek of de verzekering te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan, als achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven.

 1. Aansprakelijkheid

8.1  De aansprakelijkheid van Dingemanse Financieel Advies alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Dingemanse Financieel Advies bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Dingemanse Financieel Advies wordt uitgekeerd, inclusief het door Dingemanse Financieel Advies te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2  In het geval de in lid 1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Dingemanse Financieel Advies in een specifiek geval geen dekking verleend, is de aansprakelijkheid, van Dingemanse Financieel Advies, alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Dingemanse Financieel Advies bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het ter zake de opdracht ie aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium of de door Dingemanse Financieel Advies ontvangen provisie. Voorts is de aansprakelijkheid van Dingemanse Financieel Advies beperkt tot de directe schade van opdrachtgever, zodat indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst e.d. niet voor vergoeding in aanmerking komt.

8.3  Dingemanse Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten door Dingemanse Financieel Advies gebruikte software of computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Dingemanse Financieel Advies kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

8.4  Dingemanse Financieel Advies voert de opdracht uitsluitend uit ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daarom aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.5  Dingemanse Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor schade welke door Opdrachtgever wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.6  Dingemanse Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Uw Financiële Planning verzonden (email) berichten Uw Financiële Planning niet hebben bereikt.

8.7  Dingemanse Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte rente of premies voor door hem, na bemiddeling van Dingemanse Financieel Advies, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8  Dingemanse Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de financiële instelling er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of niet tijdig bij de notaris in depot staan.

8.9  In geval Dingemanse Financieel Advies adviseert en/of bemiddelt bij financiële producten et een beleggingscomponent, verschaft Dingemanse Financieel Advies slechts een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. Dingemanse Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor schade van de kant van de Opdrachtgever, die direct of indirect voortvloeit uit een tegenvallende waardeontwikkeling van financiële producten en/of het tegenvallen van rendement van financiële producten.

8.10  Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Dingemanse Financieel Advies voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar (feitelijk) leidinggevenden.

 1. Overmacht

9.1 Dingemanse Financieel Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Dingemanse Financieel Advies redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Dingemanse Financieel Advies ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht bestaande omstandigheden.

 1. Intellectuele eigendom

10.1  Dingemanse Financieel Advies behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht. Daaronder zijn ondermeer begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, rapportsjablonen, contracten en ander geestesproducten van Dingemanse Financieel Advies, dit in de ruimste zin van het woord.

10.2  De opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere, al dan niet schriftelijke uitingen van Dingemanse Financieel Advies, die niet zijn opgesteld of zijn gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zorgt er tevens voor dat derden, althans niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Dingemanse Financieel Advies, niet van de in vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

 1. Bescherming persoonsgegevens

11.1  Door Opdrachtgever aan Dingemanse Financieel Advies verstrekte persoonsgegevens zullen door Dingemanse Financieel Advies niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Dingemanse Financieel Advies op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

11.2  Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Dingemanse Financieel Advies, zal Dingemanse Financieel Advies de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

 1. Diversen

12.1  Op alle aanbiedingen en offertes van Dingemanse Financieel Advies alsmede de door haar gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2  In het geval de inhoud van schriftelijke tussen Dingemanse Financieel Advies en Opdrachtgever gemaakte afspraken afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

12.3  Klachten met betrekking tot door Dingemanse Financieel Advies verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Dingemanse Financieel Advies, te worden ingediend bij Dingemanse Financieel Advies. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichting van Opdrachtgever op.

12.4  Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Dingemanse Financieel Advies in verband met door Dingemanse Financieel Advies verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

12.5  Dingemanse Financieel Advies is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Dingemanse Financieel Advies tot tussentijdse wijziging over gaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Dingemanse Financieel Advies genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.